Tế bào CAR-T (viết tắt của Chimeric Antigen Receptors T-cell) là tế bào lympho T chứa receptor (thụ thể), kháng nguyên, dạng khảm và được ứng dụng để hỗ trợ điều trị ung thư với khả năng nhận dạng tế bào ung thư trong cơ thể. Phương pháp điều trị ung thư bằng CAR-T là tăng…