TIÊM PRP – HUYẾT TƯƠNG GIÀU TIỂU CẦU TRẺ HOÁ DA PRP – Huyết tương giàu tiểu cầu là gì? Liệu pháp huyết tương giàu tiểu cầu (Platelet Rich Plasma – PRP), còn được gọi là các yếu tố tăng trưởng giàu huyết tương (PRGF), là công nghệ tách phần tiểu cầu với các thành phần…